Cílem testování v projektu NIQES rozhodně není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout
informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených znalostí a dovedností.
Přesto může být užitečný a zajímavý i pohled na zprůměrované výsledky žáků třídy nebo školy.
Nejprve ale krátká rekapitulace toho, jak byly testy sestaveny.
Každý test začínal skupinou úloh základní úrovně (v testech různých předmětů byla tato úvodní skupina úloh
různě velká; Obtížnost 1). Podle toho, jak v nich žák uspěl, se mu zbytek testu naplnil buď opět úlohami základní
úrovně (pokud neměl alespoň 67 % úloh úvodní části správně), nebo úlohami vyšší úrovně (protože by nemělo
smysl, aby ten, kdo má první část úloh bez chyby, celou dobu řešil pro něj nepřiměřeně lehké úlohy; Obtížnost 2).
Za každou správně vyřešenou otázku žák body získal (informaci o bodové hodnotě jednotlivých otázek lze
vyhledat v přehledu všech použitých úloh, který je součástí výsledků třídy), za chybně vyřešenou nebo
vynechanou úlohu body nezískal ani neztratil. Podíl počtu bodů získaných v celém testu a počtu otázek v celém
testu udává průměrnou úspěšnost v testu. Pokud žák řešil úlohy základní úrovně a poté úlohy vyšší úrovně,
spočetly se úspěšnosti za každou úroveň zvlášť.

Výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost žáků třídy s výsledky všech testovaných žáků (zahrnuti jsou
pouze žáci bez vyznačených speciálních vzdělávacích potřeb - dále "SVP"). Graf ukazuje, jak velké byly podíly žáků, kteří
dosáhli v úvodní (společné) části testu (obsahovala úlohy základní úrovně) průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj.
jaká část žáků vyřešila jednu pětinu otázek nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %.

Nad grafem je
uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků třídy, v legendě grafu jsou v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly.
Nejedná se o porovnání třídy s ostatními třídami – graf je konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem
nelze z grafu odvodit průměrné hodnoty úspěšností ostatních tříd, ani počty tříd v jednotlivých skupinách.

Je třeba zdůraznit, že všechna porovnání jsou jen orientační. V některých předmětech neobsahovala úvodní společná část
úplný výběr úloh reprezentující minimální standard v jeho celé šíři, společné úvodní části testů byly poměrně krátké
a statistická chyba výsledku (směrodatná odchylka) je nezanedbatelná. Testy kromě toho obsahovaly jen malou část toho,
oč běžně výuka jednotlivých předmětů usiluje. Rozhodně tedy nelze na základě prezentovaného výsledku vyvozovat, že
žáci jedné třídy jsou v celém předmětu lepší nebo horší než žáci jiné třídy, tím méně, že výuka v jedné třídě je lepší nebo
horší než výuka ve druhé třídě. Zprůměrované výsledky, v nichž se ztrácí možnost zohlednění individuálních vlivů
u jednotlivých žáků, mají především signální funkci – významnější odchylky od očekávané hodnoty nebo od průměru za
všechny testované žáky by měly být pro školu podnětem pro hledání možných příčin.
Český jazyk 5. třída - průměrná úspěšnost žáků třídy: 67,88%  (tedy v zeleném poli)
Anglický jazyk 5. třída - průměrná úspěšnost žáků třídy: 78,55%   (tedy v zeleném poli)
Matematika 5. třída - průměrná úspěšnost žáků třídy: 61,11%   (tedy v zeleném poli)
Český jazyk 9. třída - průměrná úspěšnost žáků třídy: 74,17%   (tedy v zeleném poli)
Anglický jazyk 9. třída - průměrná úspěšnost žáků třídy: 48,57%
Matematika 9. třída - průměrná úspěšnost žáků třídy: 46,88%   (tedy ve žlutém poli)

Podrobné informace o jednotlivých třídách :
Český jazyk 5. třída
Anglický jazyk 5. třída
Matematika jazyk 5. třída
Český jazyk 9. třída
Anglický jazyk 9. třída
Matematika jazyk 9. třída

K dispozici máme i výsledky jednotlivých žáků. Na požádání Vám je mohu zaslat mailem.
Lada Machalová