začátek
naše škola učitelé prevence družina kroužky fotogalerie střední školy
aktuálně úřední deska žáci projekty parlament divadlo knihovna DUM
pro rodiče historie školy absolventi úspěchy práce dětí keramika jídelna UCHO
pro děcka jak bylo rozvrh hodin S.O.V.A. školka časopis tělocvična napsali nám..Naše škola velice
důsledně pracuje na budování vhodných vztahů mezi žáky a potírá každý náznak ohrožování či ubližování dětem.
Nicméně ani ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit
případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. 
Vytvořili jsme program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s vámi - rodiči. 
Prosíme vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je vašemu dítěti ubližováno,
bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy).
Využít lze také naši e-schránku důvěry UCHO, která je k dispozici na webových stránkách školy pod
lištou s názvem UCHO.Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.
Mgr. Andrea Řezníčková, ředitelka školy
Mgr. Romana Blažková, školní  metodik prevence

Důležité dokumenty školy
Minimální preventivní program
Program proti šikanování
Školní řád
Program poradenských služeb
..najdete na úřední desce
Strategie primární prevence MŠMT ČR na-leta  2013-2018
.
Příručka pro rodiče - Jak zajistit bezpečnost dětí


Co byste měli vědět o facebooku

Viz in:

https://www.facebook.com/legal/terms

Prohlášení o právech a povinnostech
Toto Prohlášení o právech a povinnostech („Prohlášení“, „Podmínky“ nebo „PPP“) vychází ze 
Zásad Facebooku a představuje podmínky použití služby, které upravují náš vztah s uživateli a dalšími osobami využívajícími Facebook a značky, produkty a služby Facebooku, které označujeme jako „Služby Facebook“ nebo „Služby“. Používáním Služeb Facebook vyjadřujete souhlas s tímto Prohlášením, které je čas od času aktualizováno v souladu s Částí 13 uvedenou níže. Na konci tohoto dokumentu naleznete zdroje informací, které vám umožní lépe pochopit, jak Facebook funguje.

Protože Facebook poskytuje širokou škálu 
Služeb, můžeme vás požádat, abyste si prošli a přijali doplňující podmínky, které se budou vztahovat na používání konkrétní aplikace, produktu nebo služby. V případě střetu doplňujících podmínek s tímto prohlášením o právech a povinnostech platí dané doplňující podmínky související s aplikací, produktem nebo službou v rozsahu příslušného střetu.

1.     Soukromí
Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V našich Zásadách používání dat jsou uvedeny důležité informace o tom, jak můžete službu Facebook používat ke sdílení informací a obsahu s ostatními a jak my shromažďujeme a používáme váš obsah a informace. Doporučujeme vám, abyste si Zásady používání dat přečetli a měli je na paměti při informovaném rozhodování.
2. Sdílení vašeho obsahu a informací
Jste vlastníkem veškerého obsahu a informací, které na Facebooku zveřejníte, a můžete určit, jakým způsobem budou sdíleny, pomocí nastavení soukromí nastavení aplikací. Kromě toho:
1.     Pro obsah chráněný právy k duševnímu vlastnictví, jako jsou fotografie a videa (obsah podléhající duševnímu vlastnictví, DV), nám výslovně udělujete následující oprávnění, v souladu s vaším nastavením soukromí nastavením aplikací: udělujete nám nevýhradní, přenosnou, převoditelnou, celosvětovou bezúplatnou (royalty-free) licenci na použití veškerého obsahu podléhajícího DV, který zveřejníte na Facebooku nebo v návaznosti na něj (Licence k DV). Tato licence k DV končí, jakmile svůj obsah podléhající DV odstraníte ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy jste tento obsah sdíleli s ostatními (pokud jej také oni neodstranili).
2. Jestliže obsah podléhající DV odstraníte, bude odstraněn obdobným způsobem, jako při přesunutí do Koše v počítači. Berete však na vědomí, že odebraný obsah může existovat v záložních kopiích po přiměřeně dlouhou dobu (nebude však dostupný ostatním).
3. Když použijete nějakou aplikaci, může vás daná aplikace požádat o udělení přístupu k vašemu obsahu a informacím i obsahu a informacím, které s vámi sdíleli jiní uživatelé. Vyžadujeme, aby aplikace respektovaly vaše soukromí. Udělením souhlasu u dané aplikace nastavíte, jaký obsah a informace může využívat, ukládat a přenášet. (Další informace o platformě, včetně možností nastavení rozsahu sdílení dat aplikacemi prostřednictvím dalších uživatelů, naleznete v Zásadách používání dat a na Stránce platformy.)
4. Pokud publikujete obsah nebo informace s použitím nastavení Veřejné, znamená to, že povolujete všem (včetně osob mimo službu Facebook) přístup k těmto informacím, jejich použití a jejich spojení s vámi (tj. s vaším jménem a profilovou fotkou).
5. Oceňujeme jakékoli vaše ohlasy nebo návrhy týkající se služby Facebook. Mějte však na paměti, že jak vaše ohlasy, tak i vaše návrhy můžeme použít bez nároku na honorář pro vás (stejně jako vy nemáte povinnost nám je poskytovat).
 
3. Bezpečnost

Naší maximální snahou je zajistit bezpečnost služby Facebook, ale nemůžeme ji zaručit. Abychom mohli bezpečnost na
Facebooku zajistit, potřebujeme vaši spolupráci. Ta pro vás přináší následující závazky:

Nebudete na Facebooku zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup k Facebooku, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení.
Nezapojíte se prostřednictvím Facebooku do nezákonného multi-level marketingu na pyramidovém principu
Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.
Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.
Nebudete zveřejňovat následující obsah: nenávistné projevy, vyhrožování nebo pornografický; podněcující k násilí; nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo bezdůvodné násilí.
Nevytvoříte ani nebudete používat aplikaci třetí strany zahrnující obsah týkající se alkoholu, seznamování nebo jiný obsah pro dospělé (včetně reklam) bez použití odpovídajících omezení podle věku.
Nepoužijete Facebook k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.
Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Facebooku, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce Facebooku.
Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad ani je podněcovat.

4. Bezpečnost registrace a účtu
Uživatelé služby Facebook poskytují svá skutečná jména a informace, a má-li to tak zůstat, potřebujeme vaši pomoc. Dále uvádíme několik vašich povinností vůči nám týkajících se registrace a zajištění bezpečnosti vašeho účtu:
Neposkytnete na Facebooku falešné osobní informace ani bez povolení nevytvoříte účet pro nikoho jiného.
Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
Pokud váš účet deaktivujeme, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.
Svoji osobní Timeline nepoužijete ke komerčnímu obohacení. K těmto účelům budete používat Facebook Stránku.
Nebudete službu Facebook používat, pokud je vám méně než 13 let.
Nebudete službu Facebook používat, pokud jste odsouzeným sexuálním delikventem.
Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuáln
Nesdělíte nikomu své heslo (nebo v případě vývojářů svůj tajný klíč), neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost vašeho účtu.
Nepřenesete svůj účet (včetně jakékoli stránky nebo aplikace, kterou spravujete) na jiného uživatele bez našeho předchozího písemného svolení.
Pokud vyberete pro svůj účet nebo stránku uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).

5. Ochrana práv ostatních uživatelů
Respektujeme práva druhých a od vás očekáváme to samé.
Nebudete na Facebooku zveřejňovat obsah ani podnikat žádné kroky zasahující do práv jiných osob nebo jinak porušující zákon.
Jsme oprávněni odebrat jakýkoli vámi zveřejněný obsah nebo informace na Facebooku, pokud se domníváme, že porušuje toto Prohlášení nebo naše zásady.
Nabízíme nástroje, které vám vaše práva k duševnímu vlastnictví pomůžou chránit. Další informace získáte na stránce Jak nahlásit porušení práv k duševnímu vlastnictví.
Jestliže odebereme váš obsah z důvodu porušení autorských práv někoho jiného a jste přesvědčeni, že byl odebrán omylem, máte možnost odvolat se.
Pokud budete opakovaně porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob, deaktivujeme vám účet (při splnění patřičných podmínek).
Nepoužijete naše autorská práva nebo ochranné známky ani jiné zavádějícím způsobem podobné známky, pokud to není výslovně povoleno v našich Pokynech k používání značek nebo pokud k tomu nemáte naše písemné svolení
Při shromažďování informací od uživatelů jste povinni dodržovat následující pravidla: vyžádat si jejich souhlas, vysvětlit, že jejich informace shromažďujete vy (ne služba Facebook) a zveřejnit zásady ochrany osobních údajů, kde bude uvedeno, jaké informace shromažďujete a k jakému účelu budou použity
Nezveřejníte na Facebooku doklady žádného uživatele prokazující jeho totožnost ani jeho citlivé finanční údaje
Nebudete označovat uživatele nebo posílat e-mailové pozvánky osobám, které nejsou uživateli, bez jejich souhlasu. Facebook nabízí nástroje pro sociální hlášení, které uživatelům umožňují vytvářet zpětnou vazbu související s označováním