začátek
naše škola učitelé prevence družina kroužky fotogalerie střední školy
aktuálně úřední deska žáci projekty parlament divadlo knihovna DUM
pro rodiče historie školy absolventi úspěchy práce dětí keramika jídelna UCHO
pro děcka jak bylo rozvrh hodin S.O.V.A. školka časopis tělocvična napsali nám..1. Škola - prostředí školy
2. Škola - bezpečná cečsta do školy 1
3. Škola - bezpečná cesta do školy 2
4. Roční období - podzim
5. Rostliny, houby, živočichové
6. Rostliny, houby, živočichové - znaky, stavba
7. Životní podmínky, rostliny - znaky
8. Názvy a rozdělení měsíců během celého roku
9. Orientace v čase a časový řád – určování času
10. Rostliny, houby, živočichové 2
11.Lidé kolem nás, lidé a čas
12. Životní podmínky - zima jako roční období
13.Lidské tělo 1
14.Lidské tělo 2
15.Lidské tělo 3
16.Lidské tělo 4
17.Lidské tělo 5
18. Látky a jejich vlastnosti
19. Rodina a zaměstnání
20.Zaměstnání, současnost a minulost v našem životě 
21.Životní podmínky–rozmanitost podmínek života na Zemi Vesmír a Země – roční období – jaro      Co je to JARO č. 21
22.Životní podmínky–rozmanitost podmínek života na Zemi, Vesmír a Země – roční období – jaro
23.Životní podmínky-rozmanitost podmínek života na Zemi, Vesmír a Země – roční období – jaro
24.Živočichové – znaky života
25.Živočichové – znaky života, význam v přírodě a pro člověka, způsob života a výživa
26. Životní podmínky – rozmanitost podmínek života na Zemi Vesmír a Země - roční období
27. Rostliny, houby, živočichové. Živočichové - stavba těla
28. Rostliny, houby, živočichové. Živočichové - ptáci 
29.Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
30.Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 2
31.Životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi 1     Co je to louka č. 31       
32. Rostliny, houby, živočichové, životní podmínky
33.Životní podmínky- rozmanitost podmínek života na Zemi      Co je to les- č. 33
34. Osobní bezpečí - péče o zdraví
35.Životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi 2     Co je to pole -č.35   
36.Životní podmínky - rozmanitost podmínek života na Zemi 3     Co umíme- č. 36


1. Živá příroda 19. Trávy a byliny na louce
2. Součásti neživé přírody 20. Živá příroda - ptáci na louce
3.Práce s kompasem 21. Živá příroda - hmyz
4. Houby - hlavní znaky 22. Den Země - projekt
5. Vyhledávání a třídění hub 23.Živá příroda - rostliny na louce a stromy v lese
6. Měsíce, rok, roční období 24. Vodstvo ČR
7. Živá příroda - základní společné znaky rostlin 25.Živá příroda - ve vodě a jejím okolí
8. Dřeviny a byliny - stavba těla 26. Živočichové žijící u vody a ve vodě - ryby
9. Dělení rostlina na užitkové, okrasné a planné 27. Živočichové žijící u vody a ve vodě - obojživelníci
10. Zařazení a popis živočicha 1 28. Živočichové žijící u vody a ve vodě 
11. Sestavení potravních řetězců 29. Živočichové žijící u vody a ve vodě - ptáci
12. Zařazení a popis živočicha 2 30. Živočichové žijící u vody a ve vodě - ptáci 2
13. Rostliny a živočichové v lesních patrech 31. Živočichové žijící u vody a ve vodě 2
14. Rostliny a živočichové u lidských obydlí 32. Živočichové žijící u vody a ve vodě 3
15. Rostliny a živočichové u lidských obydlí 2 33. Živočichové žijící u vody a ve vodě - hmyz
16. Rostliny a živočichové vyskytující se v parku 34. Živočichové v ekosystému voda, louka, pole, lidské obydlí
17. Rostliny a živočichové vyskytující se v parku 2 35. Rostliny v daném ekosystému
18. Živá příroda na jaře 36. Živočichové žijící u vody a ve vodě - hmyz 2


1-M4 Početní operace v oboru celých čísel
2-M4 Početní operace v oboru celých čísel
3-M4 Početní operace v oboru celých čísel
4-M4 Početní operace v oboru celých čísel
5-M4 Početní operace v oboru celých čísel
6-M4 Sčítání a porovnávání délek různoběžek a rovnoběžek
7-M4 Početní operace v oboru celých čísel
8-M4 Početní operace v oboru celých čísel
9-M4 Písemné dělění jednociferným číslem
10-M4 Písemné dělění jednociferným číslem
11-M4 Násobení dvojciferným číslem
12-M4 Numerace do 1 000 000
13-M4 Písemné násobení trociferným číslem
14-M4 Numerace do 1 000 000
15-M4 Zařazení čísla do číselné řady 0-1 000 000, porovnávání čísel (větší - menší)
16-M4 Řešení početních příkladů do 1 000 000 sčítáním, odčítáním, násobením a dělelním
17-M4 Násobení mimo obor malé násobilky
18-M4 Násobení mimo obor malé násobilky
19-M4 Násobení mimo obor malé násobilky
20-M4 Numerace do 1 000 000
21-M4 Početní operace + - . :
22-M4 Zaokrouhlování čísel
23-M4 Zaokrouhlování čísel na 100
24-M4 Zaokrouhlování čísel
25-M4 Sřítání do 1 000 000
26-M4 Písemné odčítání
27-M4 Sřítání do 1 000 000
28-M4 Dělení se zlomkem
29-M4 Zlomky
30-M4 Zlomky
31-M4 Dělení dvěma mimo obr malé násobilky
32-M4 Zlomky
33-M4 Sudá a lichá čísla
34-M4 Sčítání a odčítání do 100 000
35-M4 Sčítání vícemístných čísel
36-M4 Porovnávání a odčítání čísel v oboru do 10 000


1-Inf4 Malování v  MS Windows     prezentace1     prezentace2     obrázek1     obrázek2
2-Inf5 MS Word - ohraničení a stínování     prezentace
3-Inf5 MS Word – tabulátory     prezentace
4-Inf5 MS Word – odrážky a číslování     prezentace
5-Inf5 MS Word - sloupce     prezentace
6-Inf4 Počítačové sítě, internet     prezentace
7-Inf4 MS Word     prezentace  
8-Inf4 MS Word - odstavce      prezentace  
9-Inf5 MS Word II-tabulky     prezentace
10-Inf5 MS Word II-další fce     prezentace 
11-Inf5 MS Excel     prezentace
12-Inf4 MS Word I - Vkládání grafických objektů     prezentace 
13-Inf5 MS Excel-fce     prezentace
14-Inf5 MS Excel-grafy     prezentace
15-Inf6  Informatika-úvod     prezentace
16-Inf7  Hardware I     prezentace
17-Inf6  Windows     prezentace
18-Inf6  MS PowerPoint     prezentace 
19-Inf6  MS PowerPoint II     prezentace
20-Inf7 Hardware II     prezentace


1-Č7 Ohebné a neohebné slovní druhy 20-Č8 Dětský hrdina – Oliver Twist
2-Č8,9 Stručný historický vývoj českého jazyka 21-Č8,9 Život Jana Amose Komenského
3-Č7 Moderní pohádka – O. Wilde 22-Č8,9 JAK – Labyrint světa a lusthauz srdce
23-Č7 Příběh s dětským hrdinou – Už zase skáču přes kaluže
5-Č7 Židovské pověsti ze staré Prahy 24-Č8,9 Klasicismus, osvícenství
6-Č7 Charakteristika literární postavy, vlastní tvořivé psaní 25-Č7 Jack London – Volání divočiny
7-Č8 Obecné výklady o jazyce, hláskosloví 26-Č7 Moliére - Lakomec
8-Č8 Významní autoři antické literatury, jejich dílo 27-Č7 Karel Fridrich May - Vinnetou
9-Č8 Epos o Gilgamešovi 28-Č8,9 J. Swift – Gulliverovy cesty
10-Č8 Staročeské památky vrcholného středověku, satira 29-Č7 Otakar Batlička – Na vlnách odvahy a dobrodružství
11-Č7 Národní eposy, Tristan a Isolda 30-Č7 Jan Eskymo Welzl
12-Č7 Legendární postavy, nebeští poslové 31-Č8,9 Evropský preromantismus
13-Č7 Znaky legendy, legenda o sv. Kateřině 32-Č7 Ota Pavel
14-Č7 Pravidla pro psaní velkých písmen - plakátky 33-Č8,9 Goethe, Schiller
15-Č8,9 Renesance 34-Č7 Drama - základní termíny
16-Č8,9 Znaky renesance - shrnutí 35-Č8,9 Souhrnné písemné opakování z literární výchovy
17-Č Významní renesanční autoři            Cervantes 36-Č8,9 Kollár, Čelakovský
18-Č8 J. Wolker – Balada o námořníku .
19-Č8 Ukázky z renesanční literatury, Dekameron .

1-D6     Bydlení v pravěku  - prezentaceprezentace-ověření - výsledky ověřovací prezentacePL Doba kamenná
2-D8    Soukromí Marie Terezie, její rodina a děti - prezentace - PL
3-D8,9 Židé v novověku - prezentace - výklad a PL
4-D7    Vrchol čaského státu za Přemyslovců - prezentace
5-D6    Mezopotámie - výklad - Kultura v Mezopotámii - Babylon
6-D8    Napoleon Bonaparte - Soukromý život Napoleona Bonaparte - PL
7-D9    Druhá větová válka - prezentace
8-D8    Kulturní rozrůzněnost doby - romantismus, historismus - Historický eklekticismus  - PL
9-D9    Druhá světová válka - specifika regionálního vývoje - Javoříčko - prezentace
10-D7   Významné ženy historie - prezentace - PL
11-D8   Kulturní vývoj na konci 1.stol. - secese I. - prezentace 
12-D8   Kulturní vývoj na konci 1.stol. - secese II. - výklad Mucha - PL 
13-D6   Náboženství v Řecku a Římě - prezentace - PL
14-D9   Kolektivizace v Československu - prezentace
15-D7   Význam Lucemburků na českém trůně - - PL - testovací list
16-D 8,9 Druhá světová válka - domácí odboj - prezentace
17-D7   Vznik protestantismu, jeho šíření v Evropě, protestantské církve - výklad - PL
18-D8   První světová válka - prezentace - PL

19-D9   Druhá světová válka - křížovka

20-D7   Konkrétní projevy renesance v českých zemích, v regionu Olomoucko  - výklad - prezentace1 - prezentace2


1-M6,7 Dělitelnost, kritéria dělitelnosti
2-M8,9 Dělitelnost, kritéria dělitelnosti
3-M6 Dělitelnost, kritéria dělitelnosti2
4-M6 Desetinná čísla
5-M9 Lomené výrazy - určení, kdy má výraz smysl
6-M7 Zlomky - rozšiřování a krácení
7-M9 Lomené výrazy - určení, kdy má výraz smysl
8-M8 Druhá odmocnina - určení vlastností druhé a třetí odmocniny
9-M9 Druhá mocnina
10-M7 Zlomky - úvod, krácení a rozšiřování
11-M6 Opakování učiva z 5.ročníku - kritéria dělitelnosti
12-M7 Opakování učiva z 6.ročníku - úvod do zlomků
13-M8 Opakování učiva z 7.ročníku - druhá mocnina a odmocnina
14-M9 Opakování učiva z 8.ročníku - lomený výraz
15-M8 Druhá odmocnina
16-M8 Zajímavé úlohy na učivo prvního pololetí 8.a 9. ročníku
17-M8 Přirozené mocniny, Pythagorova věta, výraz, sčítání a násobení výrazů
18-M9 Lomený výraz, podobnost
19-M7 Celá čísla
20-M7 Racionální čísla
21-M6 Desetinná čísla,m úhly, středová souměrnost, opakování na čtvrletní práci
22-M8 Jednočleny, mnohčleny, rovnice, slovní úlohy, kružnice
23-M9 Funkce - lineární, kvadratická, nepřímá úměrnost, soniometrické, soustavy dvou rovnic o dvou neznámých
24-M8 Rovnice
25-M6 Rovnice
26-M8 Rovnice
27-M8 Rovnice     prezentace
28-M9 Rovnice o dvou neznámých
29-M9 Rovnice o dvou neznámých2
30-M8 Rovnice
31-M8 Obsah a obvod kružnice a kruhu
33-M8 Rovnice, kružnice, kruh, válec
34-M7 Výpočet obsahu a obvodu čtyřúhelníků, jejich kontrukce, objem a povrch hranolu
35-M6 Desetinná čísla
36-M7 Desetinná čísla

1-M6 Úhel - základní pojmy   obrázek
2-M6 Přenášení úhlů     obrázek1     obrázek2
3-M6 Osová souměrnost     prezentace
4-M6 Osová souměrnost     obrázek1     obrázek2     obrázek3     obrázek4     PL
5-M7 Středová souměrnost     obrázek1     obrázek2     obrázek3     obrázek4
6-M7 Středová souměrnost     obrázek     prezentace
7-M7 Středová souměrnost     obrázek1     obrázek2
8-M7 Posunutí a otáčení     obrázek1     obrázek2     prezentace
9-M8 Vzájemná poloha dvou kružnic     obrázek     prezentace
10-M7 Čtyúhelníky     prezentace
11-M7 Čtyúhelníky - konstukce v geogebře     obrázek1     obrázek2     obrázek3     obrázek4     zadání
12-M7 Čtyúhelníky - S, o     prezentace
13-M7 Čtyúhelníky     křížovka
14-M6 Trojúhelník     křížovka
15-M6 Trojúhelník     prezentace     obrázek1     obrázek2     obrázek3     obrázek4     obrázek5     obrázek6     obrázek7
16-M6 Trojúhelník     prezentace
17-M6 Trojúhelník     prezentace     obrázek1     obrázek2     obrázek3     obrázek4     obrázek5
18-M6 Trojúhelník     prezentace     obrázek1     obrázek2     obrázek3     obrázek4
19-M6 Trojúhelník     prezentace     obrázek1     obrázek2     obrázek3     obrázek4     obrázek5
20-M6 Trojúhelník    obrázek     PL


1-Z9 Opakování ČR 19-Z7 Čína     prezentace
2-Z7 Povrch Ameriky 20-Z7 Jihozápadní Asie
3-Z6 Pohyby Země 21-Z7 Japonsko
4-Z6 Povrch ČR 22-Z7 Povrch Evropy
5-Z8 Pvrch ČR 2 23-Z7 Evropská unie     slepá mapa
6-Z7 Amerika USA 24-Z6 Povrch Afriky
7-Z9 Světová náboženství     prezentace 25-Z7 Severní Evropa
8-Z8 Vodstvo ČR 26-Z8 Nerostné suroviny     prezentace
9-Z6 Litosféra 27-Z7 Francie     prezentace
10-Z8 Vodstvo ČR2 28-Z8 Nerostné suroviny
11-Z8 Půdy ČR 29-Z8 Energetika
12-Z8 Povrch ČR 30-Z7 Benelux     prezentace
13-Z7 Asie - úvod 31-Z6 Afrika opakování
14-Z7Povrch Asie 32-Z8 Zlínský kraj
15-Z8 Ochrana přírody ČR     UNESCO     prezentace 33-Z7 Řecko     prezentace
16-Z6 Hydrosféra     oceány a moře 34-Z8 Jihomoravský kraj
17-Z8 Strojírenský průmysle ČR 35-Z6 Australie povrch
18-Z7 Jihozápaní Asie 36-Z6 Práce v terénu - buzola