začátek
naše škola učitelé prevence družina kroužky fotogalerie střední školy
aktuálně úřední deska žáci projekty parlament divadlo knihovna DUM
pro rodiče historie školy absolventi úspěchy práce dětí keramika jídelna UCHO
pro děcka jak bylo rozvrh hodin S.O.V.A. školka časopis tělocvična napsali nám..

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Vychovatelkou školní družiny je  ŽANETA APLOVÁ

kontakt: aplova@zsbouzov.cz

telefon do družiny:  606 757 340
telefon do ředitelny: 727 873 070

 K pravidelné docházce můžete děti přihlásit na začátku školního roku.
Přednostně jsou přijímány děti z nižších ročníků a děti dojíždějící.
Zápisní lístek lze vyzvednout u vychovatelky.
Poplatek za ŠD je  50,- Kč měsíčně.
 
Ranní družina
 • Ráno je provoz družinky  6:45 – 7:45 hodin.
 • Děti chodí do družinky ze šatny samostatně.
 • Za dítě, které sice bylo ve škole a do družiny se nedostavilo, vychovatelka neodpovídá (např.ráno zůstane v šatně).
 • Děti si mohou ráno do družinky přinést snídani-svačinku.

Odpolední družina

 • Odpoledne je provoz družinky 11:30 – 15:40 hodin.
 • Do družinky děti po vyučování přivádí učitelka.
 • Společně odcházíme na oběd 11:45 hodin.
 • Pokud mají druháci nebo třeťáci více vyučovacích hodin, jdou na oběd sami a přijdou sami do družiny.
 • Z družinky odchází děti podle údaje v zápisovém lístku.
 • Pokud má dítě odejít v jiný čas, než je uvedeno v zápisovém lístku, volte písemnou formu vzkazu s uvedením data. V krajních případech lze zavolat na školní mobil nebo na můj mobil.
 • Pokud se stane, že dítěti ujede autobus, vrátí se do družiny, kde počká na další a já Vás budu kontaktovat.
 • Jakmile se v říjnu rozběhnou kroužky, budu tam podle seznamu od vyučujících děti posílat a zase si je brát zpátky.
 • Je vhodné mít v družině věci na převlečení jednak do místnosti (tepláky, popř. tričko na výtvarku) a jednak dle počasí na ven (pokud půjdeme např. sáňkovat, bruslit apod. - budu Vás včas informovat)
 • Týdenní plán činností je vyvěšen v předsíni ŠD.
 • Děti si mohou přinést své hračky na hraní, ale musí si je hlídat.


Naše družinka rozhodně není čekárna na příchod rodičů.


      Vzhledem k tomu, že některé pobývají v družině dost velkou část dne, snažím se jim připravit co nejpříjemnější prostředí, hry a zábavu. V náplni činností v družince nechybí četba na pokračování, malování, kreslení, vystřihování a jiné tvoření, písničky, tanečky, pohybové a závodivé hry venku nebo v tělocvičně nebo stavebnice či společenské a sociální hry, které rozvíjí kladné charakterové vlastnosti dětí a podporují jejich logické myšlení.
     Činnnost družinky se řídí ŠVP ŠD Bouzov, který popisuje koncepci družiny, její rámcový plán, klíčové kompetence a průřezová témata. Můžete si jej pročíst a nejspíš se Vám bude zdát, že zní složitě, ale v podstatě je v něm obsaženo to, co s dětmi dělám a o čem si povídáme ráno i odpoledne. Snažím se děti vést k tomu, aby získávaly zdravé sebevědomí, pomáhaly druhým, byly ohleduplné, kamarádské, přátelské. V družince se učí stolovat, udržovat pořádek šetrně zacházet s hrami a hračkami, umět je uklidit. Nechybí zde ani sebeobslužné dovednosti, hygienické návyky, používání „kouzelných“ slovíček, nebo překonávání trémy při komunikaci s ostatními dětmi či dospělými. Všechny tyto body vycházejí ze ŠVP, jsou to klíčové kompetence, převedené do konkrétní podoby.

Chtěla bych, aby družinka byla partnerem rodiny. Proto přivítám Vaše náměty i připomínky.

Na spolupráci se těší Mgr. Tereza Gargelová

2013 Podzim a zima
2013 Indiáni a piráti
2013 Noc se školními skřítky

2013 Výstava plyšáků
2013 Karneval
2013 Módní přehlídka
2012 Podzim - zima v družince
2012 Družka na veteránech
2012 Fotky z družky
2012 Výlet do Mohelnice
2012 Motýlí farma v družce
2012 Karneval v družce
2011 Závod autíček a kočárků
2011 Příměstský tábor
2011 Jak se máme v družce
2011 Karneval v družce
2010 Vánoce v družce
2010 Závody autíček
2010 Výlet do Arboreta
2010 Den dětí v družce
2010 Velikonoční zdobení
2009 Závody autíček
2009 Princezna Jasněnka
2008 Koncert v družce
2008 Noc se školními skřítky
2008-2010 Fotky z družky


Cíle školní družiny

 • nabízet dětem smysluplné využití volného času
 • rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky
 • učit děti mezilidské komunikaci, utváření pozitivních vztahů mezi žáky
 • učit děti spolupráci a toleranci
 • učit děti každého člověka i sebe navzájem vnímat jako jedinečnou osobnost
 • vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů
 • rozvíjet u dětí slovní zásobu a fantazii
 • cvičit paměť, postřeh a soustředění
 • vytvářet u dětí vztah k místu a prostředí, ve kterém žijí
 • vést děti k tvořivosti
 • podporovat iniciativu a spolupodílení se na volbě a tvorbě programu
 • utvářet pracovní návyky a vztah k práci
 • vést děti k uvědomování si svých práv, povinností a pocitů
 • posilovat u dětí pocit jistoty a sebedůvěry
 • umožnění seberealizace žáka v kolektivních, individuálních, řízených i spontánních aktivitách
Činnosti pohybové

pohybové hry ve třídě, tělocvičně i venku,
hry se sportovním náčiním,
vycházky do přírody,
rytmická cvičení při hudbě, tanečky

Činnosti výtvarné


použití rozmanitých výtvarných technik a postupů výtvarného vyjadřování,
pracovně-tvořivé činnosti – vyrábění z papíru, přírodnin, plastů,
práce s keramikou,
výzdoba třídy
Činnosti hudební

nácvik nových písní, vytvoření zpěvníčku,
zpěv s doprovodem hudebního nástroje,
malé koncerty spolužáků navštěvující ZUŠ

Činnosti odpočinkové a relaxační

návštěva knihovny,
společenské hry (stolní, kolektivní),
stavebnice, puzzle,
výukové programy na PC